Vaktherapie
Praktijk voor PMKT (PMT)
  Met verwijzing 
Productcode
45A65

Praktijk voor PMKT (PMT)

Praktijk voor PMKT biedt beweging- en/of ervaringsgerichte therapie, ook wel vaktherapie genoemd. Wij bieden als praktijk binnen de vaktherapie; psychomotorische (kinder)therapie en speltherapie.

Bedrijfsprofiel

Vaktherapie

Praktijk voor PMKT in Breda en Made biedt bewegings- en ervaringsgerichte therapie aan kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien. PMKT heeft als doel de vastgelopen ontwikkeling weer op gang te helpen.
Kinderen / jongeren van drie tot ongeveer achttien jaar kunnen bij de psychomotorisch kindertherapeut terecht. Wanneer een kind / jongere vast loopt in zijn ontwikkeling kan zich dat uiten in één of meer van de volgende gedragskenmerken:

Sociaal - Emotioneel

- agressief of teruggetrokken gedrag
- moeilijk contact maken en/of onderhouden met volwassenen of andere kinderen
- (faal-)angst
- gespannenheid
- negatief zelfbeeld
- affect-regulatieproblemen

Cognitief gedrag

- aandachts-, motivatieproblemen
- planningsproblemen
- impulsiviteit
- informatieverwerkingsproblemen

Bewegingsgedrag

- problemen met motorische basisvaardigheden
- onhandig, houterig bewegen/ te weinig lichaamsbesef
- overbeweeglijkheid
- passiviteit (leidend tot obesitas)
- problemen met de fijne motoriek/ schrijfproblemen

Nieuw gedrag

De psychomotorisch kindertherapeut ‘leest’ het gedrag van het spelende en bewegende kind / jongere en helpt het kind /de jongere spelenderwijs emoties te verwerken, stress te reguleren en nieuwe gedragspatronen te ontdekken. Zo vervangt het kind / de jongere oude patronen door nieuwe ervaringen die vruchtbaar zijn voor de ontwikkeling en het verdere leven. Het kind / de jongere staat daardoor weer met zelfvertrouwen in de wereld en kan op eigen kracht weer verder.

De therapeut

De Psychomotorisch Kindertherapeut is in staat om het kind / de jongere dat vastloopt in zijn ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien, op basis van onderzoek , een vraaggestuurde, methodisch opgestelde, behandelingsvorm aan te bieden. Dit met als doel de vastgelopen ontwikkeling c.q ontwikkelingstoornissen en/of belemmeringen op te heffen of te verminderen en weer op gang te brengen. Hierdoor zijn ouders en kind / jongere in staat om op eigen kracht verder te gaan. Het psychomotorisch onderzoek is de basis van de therapie. De uitkomst van dit onderzoek leidt tot een persoonlijk advies en behandelplan. De therapeutische relatie en het spelend bewegen binnen specifieke bewegingssituaties brengen het veranderingsproces in het gedrag tot stand. De samenwerking met ouders en anderen uit de leefomgeving van het kind / de jongere ondersteunt dit proces.

De kracht van PMKT

De kracht van de therapie ligt in het feit dat deze een opbouw heeft, waarbij de therapeut het kind / de jongere zorgvuldig observeert, aansluit en daar waar het kind het aankan, iets toevoegt om het kind / de jongere uiteindelijk vanuit zichzelf te laten groeien in daar waar het kind / de jongere het nodig heeft. De therapie heeft een benadering die bewegings- en ervaringsgericht is en werkt binnen de mogelijkheden van het kind / de jongere.

Vergoeding

PMT / Psychomotorische Kindertherapie wordt, na verwijzing van de huisarts, volledig vergoed. 

Individuele behandeling
Psychomotorische Kindertherapie is een bewegings- en ervaringsgerichte vorm van therapie.
De therapie is gericht op individuele behandeling van 45 minuten / 60 per week.
Uitzonderingen zijn wel mogelijk.

Gezinsbehandeling
Psychomotorische Gezinstherapie biedt bewegings- en ervaringsgerichte therapie aan het gezin die samen vastlopen in de ontwikkeling en dat in hun systeem/gedrag laten zien. Psychomotorische Gezinstherapie heeft als doel de vastgelopen ontwikkeling binnen het gezin weer op gang te helpen.

De kracht van Psychomotorische Gezinstherapie
De kracht van de Psychomotorische Gezinstherapie ligt in het feit dat deze een opbouw heeft, waarbij de therapeut het gezin observeert, aansluit en daar waar het gezin het aankan, iets toevoegt om het gezin uiteindelijk te laten groeien in daar waar het gezin het nodig heeft. De therapie heeft een benadering die bewegings- en ervaringsgericht is en werkt binnen de mogelijkheden van het gezin.

Psychomotorische Gezinstherapie is een bewegings- en ervaringsgerichte vorm van therapie waarbij het gezin meegenomen wordt in de gymzaal.  De therapie is gericht op het gezin, de behandeling is van 90 minuten / 120 per week.
Uitzonderingen zijn wel mogelijk.

Laatst bijgewerkt: 16-12-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   45A65 Vaktherapie

Specifieke kenmerken product
Is een wijze van behandelen van psychosociale en psychiatrische problematiek, waarbij niet het praten, maar het ‘doen en ervaren’ centraal staat. Het gaat om: beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, speltherapie en psychomotorische (kinder)therapie.

Opleidingsniveau
Voor vaktherapeuten is registratie bij de Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen en/of registratie bij RBCZ of SRVB (FVB) verplicht.

Duur
Vaktherapie als los staand product:maximaal 12 behandelingen.

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   45A65 Vaktherapie
Vestigingen
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Leeftijd Jeugd 0-6 jaar, 6-12 jaar en 12-18 jaar
Specialisme Echtscheidingsproblematiek, Hoogbegaafheid, (licht) Verstandelijke beperking, Opvoed- en opgroeiproblematiek, Pleegzorg, Somatische (lichamelijke) aandoening/beperking, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, AD(H)D, Angststoornissen, Autisme, Depressie, Dwangstoornissen , Eetstoornissen, Hechtingsproblematiek, Lichamelijke beperking, NAH (niet aangeboren hersenletsel), Persoonlijkheidsstoornissen, Psychosomatisch, Schooluitval, Trauma- en stress gerelateerde stoornissen en Zintuiglijke beperking
Meertaligheid Nederlands
Locatie aanbod Op locatie
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Er zijn geen locaties bekend.

Ervaringen

Er zijn op dit moment nog geen ervaringen verzameld.