Muziektherapie: Individuele therapie
Locatie(s):

Muziektherapie: Individuele therapie

Muziek kan: emoties oproepen - troost bieden - een uitlaatklep zijn - je helpen ontspannen - plezier geven - en nog veel meer…

Muziektherapie is er voor alle leeftijden, er zijn geen muzikale vaardigheden of kennis voor vereist. Door samen muziek te maken of te luisteren wordt er een psychologisch veranderingsproces op gang gebracht. 

Meer zicht en grip op wat er in jezelf omgaat

 • vergroten van je zelfvertrouwen
 • leren omgaan met emoties
 • angsten overwinnen, oefenen van sociale vaardigheden
 • verwerken van vervelende gebeurtenissen of verlieservaringen
 • omgaan met verstandelijke of lichamelijke beperking
 • verbeteren van aandacht / concentratie
 • leren plannen en organiseren

Meer zicht en grip op wat er tussen jou en de ander gebeurt

 • leren inleven in de ander
 • leren samenwerken 
 • beter voor jezelf leren opkomen
 • omgaan met spanningen en conflicten
 • zicht en grip krijgen op gedragspatronen
 • leren omgaan met grenzen, zowel van jezelf als van de ander

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Behandeling

In de eerste fase onderzoeken wij zorgvuldig de hulpvraag en wordt er een behandelplan opgesteld. Deze is leidraad voor de therapie. Regelmatig vinden er evaluatiebesprekingen plaats om vast te stellen of de therapie naar wens verloopt of dat het behandelplan aangepast moet worden. 

De eerste sessies zal het kind of de jongere vrij spelen in de therapie of zijn lievelingsmuziek laten horen. De muziektherapeut observeert het (muzikaal) gedrag en onderzoekt welke interventies wenselijk zijn, sommige kinderen zijn gebaat bij gestructureerde opdrachten, anderen spelen vrij, luisteren of bewegen op muziek. 

De muziektherapeut stemt af op het kind of de jongere. Dit gebeurd veelal met muzikale middelen. Daar waar woorden soms tekort schieten of te abstract zijn bereikt de muziektherapeut het kind of de jongere met een geïmproviseerd lied, een gezamenlijk muziekspel of het luisteren naar muziek. 

Aanvullende expertise

Psychodrama

Psychodrama is een psychotherapeutische methode die gebruik maakt van opstellingen en het uitspelen van scenes. Situaties uit het dagelijks leven kunnen worden ingebracht en er is de mogelijkheid om onderliggende factoren te onderzoeken die invloed hebben op ons gedrag en de interactie met de ander. Deze methode kan in combinatie met muziektherapie ingezet worden bij de behandeling van jongeren of juist in de ouderbegeleiding of gezinstherapie.

Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie en kan jongeren helpen om de oorsprong van gedragsproblemen te doorgronden en deze blijvend te veranderen. Middels ervaringsgerichte interventies wordt er een brug geslagen tussen gedrag, gedachtes en gevoelens. 

Affectregulatietherapie 

Uitgangspunt is dat de therapeut via de muzikale interactie aansluit bij het kind en zich vervolgens richt op spannings-, aandachts-, en affectregulatie. 

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Naast de ervaringsgerichte aanpak kan CGT kan ingezet worden om inzicht te krijgen in gevoelens, gedachtes en gedrag.

Systeemtherapie

Systeemgericht werken betekend dat het kind of de jongere altijd in zijn context wordt gezien. Ons gedrag wordt bepaald door de manier hoe wij in interactie staan met elkaar. Door de relaties tussen het kind, gezin en zijn omgeving te onderzoeken en te versterken komt er ruimte voor gezonde groei van het kind.

Ouderbegeleiding

Als je kind vastgelopen is op sociaal emotioneel gebied of in zijn gedrag dan kan je je als ouder hulpeloos en machteloos voelen, weet je soms niet hoe je het best met je kind en zijn problemen om moet gaan. Praktijk voor vaktherapie Breda biedt verschillende vormen van ouderbegeleiding en stemt deze af op leeftijd van je kind en de individuele hulpvraag. Naast de momenten tijdens het halen en brengen vinden er regelmatig oudergesprekken plaats om stil te staan bij het proces van je kind zowel thuis als in de therapie.

Voor jongeren is het vaak niet prettig als ouders vanzelfsprekend op de hoogte gesteld worden van hetgeen er in de therapie thema is. Dit nemen we serieus en gaan desgewenst alleen in gesprek met de ouders als de jongere erbij aanwezig is.


Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Meedoen in de samenleving, Opvoeden, opgroeien en zelfstandigheid en Veiligheid in de thuissituatie
Soort aanpak Advies en voorlichting, Begeleiding, Behandeling, Bemiddeling/coaching, Gezinsondersteuning, Onderzoek en diagnostiek, Ontmoeten, Structuur bieden, Taalontwikkeling, Therapie en Training
Verwijzing Met verwijzing
Aandachtsgebieden (licht) Verstandelijke beperking, Dyslexie , Echtscheidingsproblematiek, Hoogbegaafheid, Mantelzorgondersteuning, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, Opvoed- en opgroeiproblematiek, Ouderschap, Pleegzorg, Relatieproblematiek en Tienermoeders
Doelgroep:
Leeftijd 0-6 jaar, 12-18 jaar, 6-12 jaar, Jeugd (tot 18 jaar) en Jongvolwassenen (16 t/m 27 jaar)
Taal Duits, Engels en Spaans
Branche Zorg
Aangeboden in:
Locatie van ondersteuning

Locatie ondersteuning:

 • Ondersteuning op locatie

Locaties

Wil je informatie van de dienst Muziektherapie: Individuele therapie? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Breda
Kloosterlaan  172
4811EE  Breda
 Beschrijving
06-12611532
Bereikbaar: werkdagen