Diagnostiek, advies en begeleiding
Orthopedagogische Praktijk Kind in Zicht
  Met verwijzing 

Diagnostiek, advies en begeleiding

Onderzoek, advies en begeleiding

Praktijk Kind in Zicht biedt onder andere onderzoek en begeleiding bij specifieke hulpvragen van ouders, leerkrachten en verzorgers. Wanneer u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind of leerling, kunt u bij Praktijk Kind in Zicht terecht. Er wordt altijd gestart met een intakegesprek om de hulpvraag helder in beeld te krijgen.

Praktijk Kind in Zicht biedt verschillende vormen van diagnostisch onderzoek, waaronder:

 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • Intelligentieonderzoek
 • Onderzoek naar gedragsproblematiek
 • Onderzoek bij vermoeden van leerproblematiek
  • Dyslexie
  • Dyscalculie
  • Hoog- of minderbegaafdheid
  • Niet verbale leerstoornis (NLD)
 • Functieonderzoek
  • Taal
  • Aandacht en concentratie
  • Geheugenvaardigheden
  • Executieve functies (organiseren, plannen, werkgeheugen enz.)
 • Onderzoek ten behoeve van cluster 4 aanvraag
 • Schoolverlatersonderzoek
 • Second opinion onderzoek

Na het onderzoek worden de resultaten besproken. Praktijk Kind in Zicht geeft u persoonlijk advies over het mogelijke behandel- of begeleidingstraject. Binnen de praktijk wordt getracht tot een hulpaanbod te komen dat aansluit op de eigen krachten van het kind, het gezin en de school. Mocht Praktijk Kind in Zicht geen passende begeleiding kunnen bieden, dan wordt er voor u doorverwijzing naar een geschikte praktijk of instelling geregeld.
Van het onderzoek en advies wordt een schriftelijke rapportage gemaakt.

Ieder onderzoek wordt gestart met een uitgebreide ontwikkelings- en gezinsanamnese met beide ouders.

Hierna worden de onderzoekshypothesen en -vragen opgesteld wat agestemd wordt met ouders.

Het onderzoekstraject start met een schoolobservatie, waarna er betrouwbare en objectieve meetinstrumenten en diagnostische vragenlijsten worden ingezet. 

Na het verzamelen van de informatie wordt er een onderzoeksverslag opgesteld, welke altijd handelingsgericht is. Dit wordt met ouders en eventuele andere betrokkenen, zoals school of overige betrokken instanties, gedeeld.

Accent ligt hierna op advies en begeleiding, implementatie van de geboden adviezen. 

Laatst bijgewerkt: 02-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   54001 Generalistisch GGZ

Specifieke kenmerken product
Voor de jeugdige met matige/zware psychische of psychiatrische problematiek, oftewel met een (vermoeden van) een enkelvoudige DSM-benoemde stoornis in combinatie met een gemiddeld tot lage beperking van het functioneren.
Betreft diagnostiek (bepalen of er sprake is van een DSM-benoemde stoornis en de  mogelijkheden en beperkende factoren binnen een ziektebeeld) en/of behandeling gericht op het ontwikkelen van inzichten in eigen handelen en het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Opleidingsniveau
Eisen Basis GGZ

Duur
6 maanden

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   54001 Generalistisch GGZ
Vestigingen   F. Kellyweg 2, 4851SX Ulvenhout
Domein
  Jeugd/Beschermd wonen
Leefgebied Opvoeden, Veiligheid in de thuissituatie en Opleiding en leren
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Leeftijd Jeugd 0-6 jaar, 6-12 jaar en 12-18 jaar
Soort aanpak Onderzoek en diagnostiek en Begeleiding
Specialisme Hoogbegaafheid, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, Dyslexie , AD(H)D, Angststoornissen, Autisme, Depressie, Hechtingsproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Schooluitval en Trauma- en stress gerelateerde stoornissen
Meertaligheid
Locatie aanbod Op locatie

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Ulvenhout (F. Kellyweg)
F. Kellyweg 2
4851SX Ulvenhout
06-51273727
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving